vie., 17 nov. | Vermuts Rofes Restaurante

Congrés Internacional de Ciutats Integrals / International Congress of the Integral Cities.

Co-creem les ciutats del futur, ara! / Co-creating the cities of the future, now!
El període de registre s'ha finalitzat/ Registration is over.

Horari i Lloc/Time&Location

17 nov. 2017 9:30 – 18 nov. 2017 18:00
Vermuts Rofes Restaurante, Carrer de Sant Vicenç, 21-23, 43201 Reus, Tarragona, España

Programa i Preu/ Program&Price

Transformar el món des de les ciutats

Com podem evolucionar cap un món pròsper, sostenible i harmoniós ?

Necessitem una nova consciència, visió i acció col·lectives que puguin respondre als enormes reptes existents a totes les escales humanes i naturals.

"Una ciutat sana és la que contínuament crea i millora els seus entorns físics i socials i amplia els recursos de la comunitat que permeten a les persones recolzar-se mútuament en la realització de totes les funcions de la vida i desenvolupar-se al màxim potencial"- Organització Mundial de la Salut (OMS)-

Les ciutats, i les seves eco-regions, són mons petits d’escala humana on vivim, aprenem, estimem, consumim, patim, treballem, gaudim... i ens relacionem de manera intensa compartint la cultura, allò que ens connecta com a comunitat.

El congrés té com a propòsit fer evolucionar la manera d’entendre les ciutats i el seu potencial de transformació, ampliant la nostra capacitat d’acció individual i col·lectiva.

A qui va dirigit?

A tu que vols ser protagonista d’un canvi social col·lectiu i regenerador: activista, empresari, acadèmic, polític, servidor públic, professional, estudiant, artista, comunicador, educador,...

A tu que tens la ment oberta i curiosa per crear amb els altres un millor futur per a la gent i pel planeta.

Els tres pilars del congrés

1 Inspiració. Un conjunt d’apassionats experts d’arreu compartiran la seva saviesa i experiència per provocar-nos i inspirar-nos a pensar fora del nostre marc habitual de referència cap a una nova visió de les ciutats.

2 Connexió. Establirem relacions significatives amb altres persones a partir d’interessos i valors compartits que ens han de possibilitar esdevenir part d’una comunitat de transformadors.

3 Cocreació. Participarem d’un entorn de co-aprenentatge i experimentació amb els participants dissenyant i co-creant visions i accions reals per la ciutat que podran servir pel futur.

Continguts del congrés (per més informació ANAR AL PROGRAMA)

 • Cap a un món de ciutats:

- Ciutats i evolució social

- Les ciutats com a sistemes vius

- Regió del coneixement i ciutats

 • El futur de les ciutats i els ciutadans

- Coneixement i ciutats (la ciència de i per les ciutats)

- Mobilitat, fluxos i relacions (la ciutat fluïda)

 • Innovació i co-evolució

- La ciutat com a laboratori

- Ciutats i plataformes d'innovació

 • Valor local i pro-comuns

- Ciutats sàviament mediterrànies (els actius autèntics)

- La ciutat com un pro-comú (governances cíviques)

Ponents

 • Eudald Carbonell (Evolució social)
 • Marilyn Hamilton (Ciutats: sistemes vius)
 • Francesc Xavier Grau (Regions i ciutats)
 • John Goddard (Coneixement i ciutats)
 • Antonio Russo (Ciutat, mobilitat i fluxos)
 • Taina Ketola (Plataformes d’innovació)
 • Artur Serra (Laboratoris ciutadans)
 • Santi Castellà (Ciutats genuïnes)
 • George Pór (Ciutat com pro-comú)

Logística

Lloc: les sessions es faran al Celler del Restaurant Rofes, C/ Sant Vicenç 21-23, Reus, amb traducció simultània.

Horaris: de 9:30 a 18:00 amb dinar inclòs. A partir de les 18:00, activitats de cultura i lleure en la mateixa ubicació.

Inscripció

Preu: 100 € i de 50 € per estudiants universitaris (inclou l’assistència a les sessions, dos dinars i dues pauses cafè).

Registra’t abans del 10 de novembre a l’esdeveniment a través del botó "registra't" d'aquesta pàgina i aleshores rebràs un correu electrònic per procedir al pagament.

Contacte: Per qualsevol informació o dubte posa’t en contacte amb hubcoevolucio@gmail.com

----------------------------------------------

Transforming the world through cities

How can we evolve into a prosperous, sustainable and harmonious world?

We need a new collective consciousness, vision and action that can respond to the enormous challenges that exist in all human and natural scales.

"A healthy city is the one that continually creates and improves its physical and social environments and extends community resources that allow people to mutually support themselves in the realization of all the functions of life and develop to the full potential- World Health Organization."

Cities, and their eco-regions, are small worlds of human scale where we live, learn, love, consume, suffer, work, enjoy... and interact intensively by sharing the culture, what connects us as a community and to the world.

The purpose of the congress is to develop a new way of understanding cities and their potential for transformation, expanding the capacity for individual and collective action.

Who is it for?

To you, wanting to be the protagonist of a collective and regenerative social change as activist, businessman, researcher, politician, public servant, professional, student, artist, communicator, educator...
To you, having an open mind and being curious to create with others a better future for people and the planet.

The three pillars of the congress

1 Inspiration. A group of passionate experts from all over will share their wisdom and experience to provoke us and inspire us to think outside our usual frame of reference towards a new vision of cities.

2 Connection. We will establish significant relationships with other people based on shared interests and values that will enable us to become part of a community of city-world transformers.

3 Co-creation. We will participate in a co-learning and experimentation environment with participants designing and co-creating real visions and actions for the city that can serve the future.

Content

 • Towards a world of cities

- Cities and social evolution

- Cities as living systems

- Knowledge regions and cities

 • The future of cities and citizens

 - Knowledge and cities

 - Mobility, flows and relationships

 • Innovation and co-evolution

- The city as a laboratory

- Cities and innovation platforms

 • Local assets and commons

  - Wisely Mediterranean cities

  - The city as a common

Logistics

Venue: The sessions will take place at Celler del Restaurant Rofes, Sant Vicenç 21-23, Reus (Catalonia, Spain) with simultaneous translation available.

Schedule: from 9:30 to 18:00 with lunch break. After 18:00, culture and leisure activities at the venue location.

Registration

Price: € 100 and € 50 for university students (includes assistance to the sessions, two lunches and coffee breaks).

Register before November 10th at Hub Co-evolució and you will receive an Email to proceed for the payment.

Contact: For any issue or question regarding the event contact us at hubcoevolucio@gmail.com.

El període de registre s'ha finalitzat/ Registration is over.

Comparteix-ho/Share it