lun., 20 nov. | El Seminari

Curs-Taller "Nous lideratges individuals i col·lectius per a un món en transició"

Workshop on "New individual and collective leaderships for a world in transition"
Se ha cerrado la posibilidad de registrarse

Horari i Lloc/Time&Location

20 nov. 2017 9:30 – 21 nov. 2017 18:00
El Seminari, Carrer de Sant Pau, 4, 43003 Tarragona, España

Programa i Preu/ Program&Price

Per a què i com “nous lideratges”

Aquests temps de canvi accelerat i de complexitat creixent ens desafien a desenvolupar noves habilitats individuals i col·lectives per poder ser protagonistes de la creació un futur millor en tots els aspectes de la vida.

Calen nous lideratges per aquest món en transició basats en noves maneres d’entendre la realitat, de ser i de fer, per treure tot el potencial que tenim.

La bona notícia és que podem esdevenir aquests líders de canvi si podem aprendre:

 • Quins són els principis i les pràctiques essencials per liderar sistemes complexos?
 • Com podem desenvolupar la capacitat i saviesa per navegar en temps incerts?
 • Què es necessita per activar el lideratge col·lectiu d’una comunitat/organització?
 • Quines metodologies ens permeten co-crear junts el futur que volem?
 • Com es pot inspirar i modelar el canvi des de la nostra experiència i exemple?,...

A qui va dirigit

Aquest Curs-Taller està adreçat a totes les persones que tenen, o volen tenir, rols de lideratge en organitzacions i comunitats de qualsevol tipus: socials, empresarials, públiques, acadèmiques, tercer sector,...

Continguts

 • Mapes i eines essencials per moure’ns en sistemes complexos.
 • Les 12 intel·ligències d'un sistema viu (QOL Map).
 • Lideratge savi per organitzacions emergents.
 • Catalitzant potencial, connexions i benestar.
 • Biomimètica i fractals com a inspiració per disseny de solucions vives.
 • Autoorganització, plenitud i propòsit evolutiu com a principis de transformació.
 • Intel·ligència col·lectiva i co-creació d’una comunitat d’agents de canvi,...

Beneficis i aprenentatges

 • Obtenir una nova visió sobre els reptes i oportunitats personals i socials al voltant dels nous lideratges emergents.
 • Ampliar la capacitat per a una profunda reflexió sobre temes complexos.
 • Desenvolupar una major confiança, claredat i impacte en la nostra manera de liderar.
 • Millorar la capacitat d'escolta, intimitat i connexió amb els altres.
 • Practicar eines i tècniques concretes per aplicar al nostre context organitzatiu.
 • Connectar i establir vincles amb altres participants que tenen els mateixos interessos i reptes.

Els ponents

Es podran descobrir i experimentar les noves capacitats que els nous lideratges exigeixen de la ma de Marilyn Hamilton (Vancouver) i de George Pór (Londres), dos experts internacionals de primer nivell, líders de canvi reconeguts en lideratge i transformació de sistemes complexos, organitzacions evolucionades i intel·ligència col·lectiva.

Ambdós, assessors i col·laboradors del Hub Coevolució, estaran acompanyats per Gonzalo Miguez, membre del grup impulsor del Hub, expert en entorns d’aprenentatge individuals i col·lectius.

Lloc, horaris i traducció

Les sessions tindran lloc a les instal·lacions de “El Seminari”, carrer de Sant Pau, 4, Tarragona.

Els horaris de les sessions seran, amb dos dies, de 9:30 a 18:00 amb descans per dinar.

Es disposarà de traducció consecutiva anglès-català.

Preu i inscripció

Preu: 300 € i 200 € per estudiants universitaris i persones que hagin participat en activitats de formació organitzades pel Hub Coevolució (els preus no inclouen els dinars). Per les persones que s’inscriguin abans del 31 d’octubre els preus anteriors seran 250 € i 150 €, respectivament.

Registra’t abans del 15 de novembre a la pàgina web del Hub Co-evolució i aleshores rebràs un correu electrònic per procedir al pagament.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New leaderships for what and how

We live in times of accelerated change and increasing complexity that challenge us to develop new individual and collective abilities if we want to become real builders of a better future for a thriving, sustainable and harmonious world.

We are in a transition that urgently needs evolved leaderships based on new ways of being, thinking and acting together to realize all our potential.

The good news are that we can develop such leadership capacities if we learn:

What are the principles and essential practices to lead complex systems?

How can we develop the ability and wisdom to navigate in uncertain times?

What is needed to activate the collective leadership of a community/org.?

Which methodologies allow us to co-create together the future we want?

How can we inspire and model change from our experience and example?

Who is it for?

This Workshop is aimed at all people who have, or want to have, evolved leadership roles in organizations and communities of all kinds: social, business, public, academic or third sector. It’s for those that want to make a difference.

Contents

 • Maps and essential tools to move on complex systems.
 • The 12 intelligences of a living system (QOL Map).
 • Wise leadership for emerging organizations.
 • Becoming a catalyst of potential, connections and welfare.
 • Biomimetics and fractals as inspiration for designing living solutions.
 • Collective intelligence and co-creation of a community of agents of change.
 • Self-organization, wholeness and evolutionary purpose as transformational principles.

Benefits and learnings

Obtain a new vision on the challenges and personal and social opportunities surrounding emerging leadership.

Expand the capacity for a deep reflection on complex subjects.

Develop greater confidence, clarity and impact on our leadership.

Improve the ability to listen, intimacy and connection with others.

Practice specific tools and techniques to apply to our organizational context.

Connect and establish links with other participants that have the same interests and challenges.

Location and schedules

The sessions will take place, both days, from 9:30 am to 6:00 pm with lunch break at the facilities of “El Seminari”, carrer de Sant Pau, 4, Tarragona, Catalonia.

Speakers

You will be able to discover and experience the capabilities that the new leadership demands from Marilyn Hamilton (Canada) and George Pór (UK), top-level international experts on evolutionary change, renowned leadership, transformation of complex systems, evolved organizations and collective intelligence.Marilyn and George, Hub Coevolució collaborators, will be accompanied by Gonzalo Miguez, member of the Hub's core group, an expert in individual and collective learning environments.

Fees and registration

Price: 300 € and 200 for students and people who have participated in training activities organized by the Hub Co-evolució (prices do not include lunch). For those who register before October 31 the previous prices will be 250 € and 150 €, respectively.

Register before November 15th at Hub Co-evolució and you will receive an Email to proceed for the payment.

Contact: For any issue or question regarding the event contact us at hubcoevolucio@gmail.com .

Se ha cerrado la posibilidad de registrarse

Comparteix-ho/Share it