jue., 01 nov. | Mas Claret, Farena (Tarragona)

Portant el Lideratge Conscient al Cor/ Taking Mindful Leadership to Heart (Joel & Michelle Levey)

Ho sentim, el registre s'ha finalitzat.

Horari i Lloc/Time&Location

01 nov. 2018 14:00 – 04 nov. 2018 13:00
Mas Claret, Farena (Tarragona)

Programa i Preu/ Program&Price

Cadascun de nosaltres és un líder dins dels nostres camps d'influència.

Quan anem pel món, la qualitat del nostre ser i la nostra presència toca a tothom que ens trobem.

De moment conscient del moment conscient tenim l’elecció: compartirem la confusió, el desbordament i l'angoixa amb els altres? O, desenvoluparem la nostra capacitat per encarnar i compartir el poder de la nostra pau, claredat, cura, saviesa i inspiració amb tots el que ens trobem al llarg de la nostra vida?

As we move through the world the quality of our being and presence touches everyone we meet.

Mindful moment to mindful moment – we have the choice: will we share our confusion, overwhelm, and distress with others? -or- will we develop our capacity to embody and share the power of our peace, clarity, caring, wisdom, and inspiration with all we meet along the way of our lives?

-------------------------

EL TALLER: Aquests temps complexos i turbulents conviden i ens desafien a tots a desenvolupar habilitats i grans capacitats per trobar una major força, coratge, equilibri, resiliència i saviesa dins de nosaltres mateixos, de manera que puguem inspirar als altres per trobar i despertar els seus potencials més alts i més veritables.

Aquest taller ofereix la rara oportunitat de reduir la velocitat de la vida per desenvolupar i aprofundir en la teva consciència i en les teves habilitats de meditació enfortint la claredat mental, l'equilibri emocional, la saviesa, la ressonància empàtica i la tendresa càlida per portar‐ho a la teva vida, al treball i a les relacions.

Aquesta inspiradora immersió en la consciència, la meditació, la naturalesa i la comunitat ens permetrà renovar‐nos i tornar‐nos a revitalitzar i així retornar a les nostres vides i comunitats amb més sentit de pau, poder, potencial, enginy i bondat.

THE RETREAT: These complex and turbulent times invite and challenge us all to develop greater skills/great capacity/ for finding greater strength, courage, balance, resilience, and wisdom within ourselves so that we can inspire others to find/awaken to their highest and truest potentials.

This special retreat offers the rare opportunity to slow down to the speed of life… to develop and deepen your mindfulness and meditative skills…. to strengthen the mental clarity, emotional balance, wisdom, empathic resonance, tender warm-heartedness that you bring to your life, work, and relationships.

This inspiring immersion in mindfulness, meditation, nature, and community will allow us to renew and reinvigorate ourselves and so that we can return to our busy lives and communities with greater sense of peace, power, potential, resourcefulness, and lovingkindness.

ELS MESTRES Joel i Michelle Levey inspiraran i reflexionaran sobre l'aventura d'aprenentatge de les seves vides amb prop de 50 anys de treball i recerca pionera en el mindfulness, la saviesa col∙lectiva, el rendiment humà extraordinari, el benestar i la transformació personal i organitzativa. Compartiran les aportacions de la seva experiència profunda que ha inspirat dirigents conscients en centenars d'organitzacions de tot el món, incloent la Cimera de Govern mundial, el Parlament britànic, la NASA, el Banc Mundial, l'Oficina del Primer Ministre de Dubai, el Centre de Recerca del Càncer Anderson i l'Acadèmia Mundial de Negocis entre molts altres. Joel i Michelle són fundadors de Wisdom at Work, professors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Minnessota i autors de molts llibres, incloent: Viure en Equilibri; Mindfulness, Meditació i Entrenament Mental; Saviesa en funcionament; La nova línia base. També han treballat/estudiat amb molts mestres respectats: El Dalai Lama, Matthieu Ricard, Margaret Wheatley, Joanna Macy, Daniel Goleman, Peter Senge, Thomas Hubl, Angeles Arrien i altres.

IN GUIDING this retreat, the Leveys will draw inspiration and insights from the learning adventure of their lives and nearly 50 years of pioneering work and research in mindfulness, collective wisdom, extra-ordinary human performance, wellness, personal and organizational transformation. They will share insights from their deep experience inspiring mindful leaders in hundreds of organizations around the globe including: World Government Summit, British Parliament, NASA, World Bank, Prime Ministers Office of Dubai, M.D. Anderson Cancer Research Center, and World Business Academy. Joel & Michelle are founders of Wisdom at Work, faculty at University of Minnesota Medical School, and authors of many books including: Living in Balance: A Mindful Guide for Thriving in a Complex World; Mindfulness, Meditation, and Mind-Fitness; Wisdom at Work; The New Bottom Line. They have also worked/studied closely with many respected teachers: The Dalai Lama, Matthieu Ricard, Margaret Wheatley, Joanna Macy, Daniel Goleman, Peter Senge, Thomas Hubl, Angeles Arrien, and others.

PARTICIPANTS: El taller va destinat als amics i col∙legues que anteriorment han treballat amb els Leveys, així com els nous interessats en el seu treball. Com que molts de nosaltres hem treballat i estudiat junts en el passat, aquest taller també proporcionarà una oportunitat de compartir els coneixements, les idees i les bones pràctiques obtingudes de les nostres pròpies vides i treballs. Junts també compartirem les nostres inspiracions creatives i explorarem temes i qüestions que són d'interès per a la nostra comunitat i desenvoluparem noves habilitats per a l'adquisició i aprofitament del poder profund de la nostra saviesa i intel∙ligència col∙lectiva per respondre a les oportunitats i desafiaments complexos de les nostres vides.

PARTICIPANTS: This retreat warmly welcomes friends and colleagues who have previous worked with the Leveys as well as those new to, and interested in, their work.  Since many of us have worked and studied together in the past, this retreat will also provide a nurturing opportunity to share learnings, insights, and best practices gleaned from our own lives and work.   Together we will also share our creative inspirations and explore themes and question that are of interest to our community and develop new skills for sourcing and tapping into the profound power of our collective wisdom and intelligence in order to respond to the complex opportunities and challenges of our lives.

REGISTRE i COSTOS

Us podeu inscriure registran-vos a l'esdeveniment de la pàgina web del Hubcoevolució (www.hubcoevolucio.org) o enviant un correu a l'adreça hubcoevolucio@gmail.com. La inscripció es farà efectiva quan es faci efectiu el pagament del registre.

  • Cost registre primerenc (fins el 10 de octubre): 200 €
  • Cost registre a partir del 11 d'octubre fins el 25 d’octubre: 240 €
  • Cost allotjament*: 165 €

*Inclou: allotjament en habitacions compartides (2/3 persones) i menjars (esmorzar, dinar i sopar). Exclòs dinars dies 1 i 4 nov.

Hi ha l'opció de començar el dia 2‐nov a les 16:00, en aquest cas, contacteu amb l’organització a través del correu hubcoevolucio@gmail.com)

En el cas que finalment un participant no vingui al taller, es retornarà els diners ingressats sempre i quan avisi per correu electrònic a l'organització abans del 15 d'octubre (inclòs).

REGISTRATION and COSTS

You can register by registration in to the event on the Hubcoevolución website (www.hubcoevolucio.org) or by sending an email to hubcoevolucio@gmail.com. The registration will be effective when the registration payment is made.

  • Cost early registration (until October 10th): € 200
  • Cost registration from September 11st until October 25th: € 240
  • Accommodation cost *: € 165

* Includes: accommodation in shared rooms (2/3 people) and meals (breakfast, lunch and dinner). Excluded lunch days 1 and 4 Nov.

There is the option to start the day 2-Nov at 4:00 PM, in this case, contact the organization through the email hubcoevolucio@gmail.com)

If a participant does not come to the retreat, the money you will receive will be returned as long as it is notified by email to the organization before October 15 (included)

PAGAMENTS

De l'Allotjament: s'efectuarà el pagament durant l’estada a Mas de Caret

Del Registre: s'efectuarà el pagament per transferència bancària indicant el "nom i cognoms" del participant al número de compte: ES35 0081 0194 2100 0173 4781

PAYMENTS

Accommodation: Payment will be made during your stay in Mas de Caret

From the Registry: the payment by bank transfer will be made indicating the "name and surname" of the participant to the account number: ES35 0081 0194 2100 0173 4781

- ORGANITZAT PEL HUB COEVOLUCIÓ/ORGANIZED BY COEVOLUTION HUB -

Ho sentim, el registre s'ha finalitzat.

Comparteix-ho/Share it